Sten Odelbergstipendiets stadgar

§ 1 Stipendiet är avsett att användas till resor som anknyter till de juridiska studierna.

§ 2 Kompetenta sökande är juris studerande vid Stockholms universitet samt juris kandidater vilka ej avlagt examen tidigare än ett år innan stipendieansökan.

§ 3 Kriterium för att komma ifråga för stipendietilldelning är att sökanden uppfyller kraven på att vara en god kamrat.

§ 4 Stipendiet utdelas två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Antalet stipendiemottagare ska bero på avkastningen av fonden.

§ 5 Stipendieansökan skall ställas till Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet vars styrelse behandlar dessa och avgör fördelningen av ifrågavarande stipendium.

§ 6 Ansökan skall innehålla personuppgifter, minst två skriftliga intyg från kamrater vilka intygar att sökanden är en god kamrat, motivering till varför sökanden skall komma ifråga vid utdelningen, utbildningsort och en kort presentation av själva utbildningen alt antagningsbesked. En väl formulerad ansökan kommer att vara avgörande vid en eventuell gallring av sökanden.

§ 7 Ansökan skall vara Juridiska Föreningen tillhanda senast 15 maj samt 15 november.

§ 8 Anslag om vem som tilldelats stipendiet och motivering varför skall anslås på Juridiska Föreningens anslagstavla senast 1 juni och 1 december.

§ 9 Innan utbetalning av medel kan ske skall stipendiaten presentera ett antagningsbesked eller motsvarande dokument.

§ 10 Stipendiaten skall till Juridiska Föreningen inkomma med en skriftlig redogörelse för genomförd resa inom tre månader efter resans avslutande.

§ 11 Juridiska Föreningen äger rätt att publicera denna redogörelse utan vidare ersättning till författaren.

Ansökan skall sändas till Juridiska Föreningen under adressen:

Juridiska Föreningen
Att: Vice skattmästare
Frescativägen 16
114 18 Stockholm

Nyheter

buy essay papersresearch paperscustom essaywrite my essay for me